دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه و وصیت نامه بی بی زهرا خانم، ۱۳۳۲ ق

صلح نامه و وصیت نامه بی بی زهرا خانم، ۱۳۳۲ ق

وصیت نامه بی بی زهرا به تاریخ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۳۲ ق: بی بی زهرا خانم، فرزند حاجی اسمعیل، تمامی مایملک خود را با آقا محمدکریم، فرزند میرزا رحیم، به ازای صد دینار مصالحه شرعیه کرد. شرط بر این شد که از حال تا پنجاه سال دیگر [یا] تا زمانی که بی بی زهرا خانم زنده است مخارج او از این مال مصالحه متحمل شود و وقتی داعیه حق را لبیک گفت و به منزل جاودانی رحلت نمود مبلغ چهل تومان به این مناسبت هزینه کند که شامل برگزاری مراسم فاتحه خوانی به مبلغ ۲۰ تومان است و مابقی را بابت صوم و صلاه وقروض وی و ولد مرحومش، آقا محمدحسین، هزینه کند ومابقی هرچه باقی ماند بین سه دختر وی به نام های خورشید خانم، امه خانم، و سکینه خاتون تقسیم نماید. پشت سند: صلح مایملک در حق آقا محمد کریم.