دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خورشید خانم

دختر بی بی زهرا و حبیب الله، همسر اسدالله، خواهر آقا محمد حسین، سکینه خاتون، و امه خانم

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید