دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سفرنامه قمر تاج دولت آبادی به قبرس و یک فهرست از مجموعه الواح

سفرنامه قمر تاج دولت آبادی به قبرس و یک فهرست از مجموعه الواح

این کتابچه شرح مسافرت قمرتاج دولت آبادی در اسفند ۱۳۲۸ شمسی به همراه خواهرش فخرتاج دولت آبادی است که به هدف دیدن خانواده صبح ازل بود. این سفرنامه به دستخط قمرتاج از روی دفترچه یادداشت های روزانه او نوشته شده است. پس از پایان شرح مسافرت ۳ فهرست ضمیمه است: فهرست الواح خط اصلی؛ صورت الواحی با خط سید حسین کاتب؛ کتب خط اصلی و غیره در چمدان آهنی.