دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های جلال ازل به قمرتاج دولت آبادی و صبحی

نامه‌های جلال ازل به قمرتاج دولت آبادی و صبحی

مجموعه نامه های جلال ازل به قمرتاج دولت آبادی و صبحی. جلال ازل در یکی از نامه ها اطلاعاتی از قمرتاج در در خصوص برخی مسائل درخواست کرده است. در نامه ای دیگر جلال ازل در مورد آثاری که نزد قمرتاج به امانت بوده و اختلافی که درمورد کتب و اسناد مربوط به باب و صبح ازل که قمرتاج از عالیه خانم در قبرس گرفته و همراه خود برده است، اشاره کرده و از قمرتاج تقاظا کرده که تمامی به خانم عطیه روحی پس داده شود. در نامه ای دیگر، او خبر فوت مادر عصمت خانم را به قمرتاج دولت آبادی می دهد. جلال ازل در نامه ای به آقای صبحی در مورد آثار حضرت نقطه که قمرتاج بدون اطلاع برده و پس نداده، نوشته است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده جلال ازل
 • تاریخ ۱۳۳۱ ش تا ۱۳۳۶ ش
 • یادداشت ها

  اندازه بیشتر نامه های این مجموعه ۲۰ × ۲۵ سانتیمتر است.

 • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
 • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1141H10
 •