دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های عالیه صبح ازل به قمرتاج دولت آبادی و به پسر عمویش

نامه‌های عالیه صبح ازل به قمرتاج دولت آبادی و به پسر عمویش

نامه‌های عالیه صبح ازل (روحی)، دختر طلعت ازل و شیخ احمد روحی و نوه صبح ازل، به قمرتاج دولت آبادی، دختر مرضیه (مونس آغا) و میرزا هادی دولت آبادی، و به پسر عمویش (پسر بحرالعلوم). پشت یکی از نامه‌ها آدرس عالیه به دستخط جلال ازل، پسر عبدالعلی ازل و نوه صبح ازل، نوشته شده است و یکی از نامه‌ها تاریخ ۱۳۳۰ ش را دارد.