دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های قمرتاج دولت آبادی به عالیه صبح ازل

نامه‌های قمرتاج دولت آبادی به عالیه صبح ازل

مجموعه نامه‌های قمرتاج دولت آبادی به عالیه صبح ازل.

نمای تفصیلی

 • آفریننده قمرتاج دولت آبادی
 • تاریخ ۱۳۳۰ ش تا ۱۳۴۳ ش
 • یادداشت ها

  برخی از نامه ها رونوشت از اصل است. پشت صفحه یکی از نامه‌ها در مورد اجازه احداث بنا، تاریخ تولد هادی دولت آبادی، زهرا دولت آبادی، مهدخت صنعتی، فریدون و مریم نوشته شده است.

 • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
 • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1141H34
 •