دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر)

ت ۱۲۲۱ یا ۱۲۲۲ ق
و ۱۲۶۸ یا ۱۲۶۹ ق
این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید