دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی و یک نکاح نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۹ دی ۱۳۹۹ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره اخذ 21217
  •