دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران

مجموعه ای از اسناد و اشیاء موجود در «موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران» و یا «مجموعه شخصی» مؤسس موزه (آقای عبدالعلی سلطانی مطلق سردفتر ۲۵). هر گونه استفاده از این اقلام باید به مخزن اصلی ارجاع دهد.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲۸۴-۱۳۵۲ق
  • آخرین ویرایش ۱۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 1258
  •