دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختلاف ملکی خورشید خانم

اختلاف ملکی خورشید خانم

اسنادی درباره اختلاف ملکی خورشید خانم (مادر [محمد حسن خان اعتماد السلطنه] صنیع الدوله) و دیگران بر سر قریه ده نو

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۹۱ ق تا ۱۲۹۸ ق
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1258A17
  •