دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهرام میرزا معزالدوله

ت ۱۲۲۳ ق تبریز
و ۸ ذی‌الحجه ۱۲۹۹ ق شهر ری

پسر فاطمه خانم نواب متعالیه (دختر حاج آقا محمد خان زینالی) و عباس میرزا نایب السلطنه

همسران متعددی داشت، از جمله: ۱- دختر خان بابا خان سردار؛ پسر آن دو: اسماعیل میرزا معزالدوله (ثانی)؛ ۲- فاطمه خانم (دختر حسینعلی میرزا فرمانفرمای فارس)؛ فرزندان: سلطان ابراهیم میرزا، فضل الله میرزا، و بلقیس خانم؛ ۳- خواهر جمشید بیگی گرجی؛ فرزندان: ستاره خانم (شاهزاده خانم)، گوهر شاد خانم، و ماه پاره خانم (شاهزاده)؛ بقیه فرزندان: فرنگیس خانم، اسحق میرزا، ملکه خانم (شازده گلین)، محمد باقر میرزا، شازده بیگم، شمسی خانم، نوابه خانم، محمد کاظم میرزا، محمد جعفر میرزا، مخبرالدین میرزا، محمد حسن میرزا، علی محمد میرزا، قربانعلی میرزا مجیرالدوله، درخشنده خانم (شازده خانم)، محمد صادق میرزا معزالدوله (ثالث)، عبدالحسین میرزا علاءالسلطان، تاجماه خانم (آغا شازده)، نورالهدی خانم وقارالسلطنه، جیران خانم مفرح السلطنه، شوکت خانم طلعت السلطنه، ماه لقا خانم، فرخنده خانم فخرالسلطنه، و عفت خانم مکرم السلطنه؛ مناصب بهرام میرزا معزالدوله عبارت بودند از حاکمیت خوی، قراچه داغ، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، قزوین، فارس، و مازندران؛ نیابت ناصرالدین شاه در تهران در زمان رفتن او به اصفهان (۱۲۶۷ ق)؛ و وزارت عدلیه. بستن

بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، نشر زوار، تهران، ۱۳۵۷، جلد ۱، صص ۱۹۵-۱۹۲؛ و شجره نامه‌های خاندان معزی در وبسایت دنیای زنان در عصر قاجار به شماره‌های 1134A22 و 1134A23 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو