دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالسادات حاج قاسم شربت دار

و ۲ بهمن ۱۳۴۴ ش

دختر زهرا خانم و آقا سید عبدالله؛ همسر مشهدی عبدالکریم بیگ؛ فرزندان فرخ لقا و محمود

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید