دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاهزاده ملوک کیخسروی مقدم (سلیمانی)

و ۱۸ اسفند ۱۳۶۷ ش

دختر شمس السادات وزیری (گلین شازده) و شاهزاده اویس میرزا؛ همسر ابوالحسن سلیمانی؛ خواهر امیر الملوک، عبدالله، علی، سیفی، و محمدعلی میرزا (شاهزاده کوچک)؛ مادر پوراندخت، پروانه، و امیر

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید