دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسحاق زنگی

همسر خورشید؛ پدر موسی یشعیا و حاجی آبراهام؛ پدر بزرگ هارون یشایائی.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید