دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی ملوک ایلخان

دختر بی‌بی فرنگیس و خسرو خان (سردار ظفر)؛ همسر جهانشاه صمصام

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید