دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالسادات میرفخرایی

ت ۲۳ مرداد ۱۲۹۷ ش تبریز

دختر زهرا خانم و سید عبدالحسین میرفخرایی؛ همسر سید مصطفی موسوی آذر؛ صاحب ده فرزند به نام‌های: سید محمود، محبوبه، فاطمه، منصوره، معصومه، صدیقه، سید حسین، صفیه، سید ربیع، و سید مسعود؛ سید محمود و محبوبه دو قلو بودند که محبوبه پیش از یک سالگی بر اثر ابتلا به ذات‌الریه فوت کرده است. صفیه و سید ربیع نیز دو قلو بودند که سید ربیع پیش از یک سالگی فوت کرده است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید