دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه فخرالسادات میرفخرایی

شناسنامه فخرالسادات میرفخرایی

دختر زهرا و سیدعبدالحسین، متولد ۲۳ اسد (مرداد) ۱۲۹۷ ش، تبریز؛ همسر سید مصطفی؛ فرزندان درج شده در شناسنامه: محبوبه، فاطمه، منصوره، معصومه، صفیه، سید مسعود، محمود، سید حسین، و صدیقه