دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی بلقیس

دختر حاجی محمد علی تاجر شیرازی؛ همسر محمد علی تاجر دهدشتی؛ فرزندان: بتول فریان، صغری شیرازی، عذرا، محمد حسین نمازی، و محمد حسن نمازی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید