دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی بلقیس

دختر حاجی محمد علی تاجر نمازی؛ همسر محمد علی تاجر دهدشتی؛ فرزندان: بتول، صغری، عذرا، محمد حسین، و زین العابدین

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید