دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد علی دهدشتی

محمد علی تاجر دهدشتی، پسر حاج زین العابدین تاجر شیرازی و همسر بی بی بلقیس

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید