دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی بتول فریان

ت ۱۲۷۷ ش
و ۲۱ ارديبهشت ۱۳۶۴ ش شیراز

دختر بی بی بلقیس و محمد علی تاجر دهدشتی؛ همسر آقا میرزا علی؛ فرزندان: بی بی عزیزه شیرازی (فوت در ۱۶ سالگی) و میرزا حسن شیرازی (فریان)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید