دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی سکینه (معروف به عروس)

بی بی سکینه (معروف به عروس) دختر حاج آقا علی و خواهر نواب آقا حسین بود. همسر اول او آسید حسین خان اکرمی بود و فرزندان او از این ازدواج عبارتند از: آمیرزا سیدمحمد خان، آمیرزا سیدعلی، و آمیرزا سید حسین. همسر دوم او سید احمد خان اکرمی (پسر عموی آسید حسین خان) بود و فرزندان آنها شاه بی بی خانم، فاطمه خانم، و ربابه خانم نام دارند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید