دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید احمد خان اکرمی

همسر اول سید احمد خان اکرمی فخرالحاجیه بود و فرزند آن دو زینت الحاجیه نام داشت. همسر دوم او بی بی سکینه بود و فرزندان آن دو از این ازدواج شاه بی بی خانم، فاطمه خانم، و رباب خانم بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید