دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق هما خانم بهجت السلطنه، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق هما خانم بهجت السلطنه، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌ تصویب حقوق هما خانم بهجت السلطنه، دختر بدیع الملک میرزا عمادالدوله؛ وکالت نامه او به منوچهر میرزا عمادالدوله برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی او در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌‌ مشخصات حقوق او که در پشت آن اسامی وراث عمادالدوله نوشته شده است: هما خانم بهجت السلطنه، سلطنت خانم محترم السلطنه، حمیده خانم، بانو خانم، بتول خانم، موچول خانم، عصمت خانم، مسعود میرزا، و منوچهر میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A508
  •