دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطان احمد میرزا یمن الدوله دولتشاهی

سلطان احمد میرزا یمن الدوله دولتشاهی با نگار خانم فرح الدوله ازدواج کرد؛ فرزندان: فاطمه خانم فرح السلطنه، عبدالعلی میرزا، و یحیی میرزا یمن السلطان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید