دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطان محمد ابراهیم میرزا معزی

و ۱۳۰۰ ق

پسر فاطمه خانم (دختر حسینعلی میرزا) و بهرام میرزا (معز الدوله)؛ همسر اولش فاطمه خانم (گلین خانم)، دختر جمشید بیگ گرجی بود؛ فرزندان آن دو: عبدالعلی میرزا (در طفولیت درگذشت)، رضا قلی میرزا (منصور السلطان)، زیبنده سلطان خانم (شاهزاده بانو)، خورشید کلاه خانم، مهدیقلی میرزا (بصیر خاقان)، حسینعلی میرزا، و نجفقلی میرزا (حسام الدوله). همسر دومش، حسن جان خانم بود؛ فرزندان آن دو: عبدالباقی میرزا، سلطان مجید میرزا، و دو دختر که در طفولیت درگذشتند. سلطان ابراهیم میرزا در سال ۱۳۰۰ ق در سن ۴۶ سالگی درگذشت.

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو