دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه املاک، ۱۲۲۳ ق

صلح نامه املاک، ۱۲۲۳ ق

مصالحه املاک میان آقا حسن، فرزند آخوند سعید بارفروش، و خواهرانش سلیمه خانم، مرضیه خانم، زهرا خانم، سکینه خانم و پنجی خانم به وکالت قدمعلی بارفروش، با میرزا محمد ابراهیم [معزالدوله؟].

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۲.۵ × ۴۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A182
  •