دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران السلطنه

دختر قمرتاج و محمد حسن میرزا معتضد الدوله (پسر خسرو میرزا)، همسر ناصرالدین شاه، و مادر تاج السلطنه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید