دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امامقلی میرزا عماد الدوله دولتشاهی

پسر محمد علی میرزا دولتشاه؛ عزت ملک (اشرف السلطنه)، سرور السلطنه (همسر ناصرالدین شاه)، سلطان ابراهیم میرزا (مشکات الدوله)، بدیع الملک میرزا (عمادالدوله)، علیقلی میرزا (صارم الدوله)، و مرتضی قلی میرزا (منصور السلطنه) از جمله فرزندان او بودند.

نوایی، عبدالحسین، مهد علیا به روایت اسناد، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۳، ص ۶۱؛ شجره نامه‌های خانواده معزی بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید