دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرح خواستگاری ها و ازدواجهای عماد السلطنه

شرح خواستگاری ها و ازدواجهای عماد السلطنه

عمادالسلطنه این جزوه را در شرح حال افرادی که برای خواستگاری او در نظر گرفته اند نوشته است که شامل ۱۰ صفحه است.