دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابو البشر میرزا فرمانفرمائیان

ابو البشر میرزا پسر بتول خانم احشمی و عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. با منیر کامکار شاهرودی ازدواج کرد و زهرا (همسر سیروس سمیعی) دختر آن‌هاست.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید