دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف جلو از راست: لیلی (فیروزدخت) فیروز، عزت ملک فرمانفرمائیان، شاهرخ فیروز، ماه سماء خانم [؟]، گوهر ملک فرمانفرمائیان، و ابو البشر میرزا؛ ردیف عقب از راست: ناشناخته، سعیده فرمانفرمائیان، و ناشناخته