دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان عبدالحسین میرزا فرمانفرما

فرزندان عبدالحسین میرزا فرمانفرما

ردیف جلو، از راست: خداداد و هایده؛ ردیف عقب، از راست: حافظ فرمایان، فاروق، جمشید، لیلی [لیلا]، علی داد، علی نقی، ابوالبشر، جمشید، و ستّاره؛ نوشته پشت عکس: «البدایع نگار را دیدم [ناخوانا] داره خوشی الابان [ناخوانا] برالدوش الدواتی نهاده بر من به آدم برای [ناخوانا] او گرفت و نهاد بر [ناخوانا] به یادگار [ناخوانا] که در خدمت فریال به سر بردم ابوالبشر»