دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ردیف جلو، از راست: هایده، سیروس، و لیلی [لیلا]؛ ردیف عقب: از راست: مریم، بتول، ابوالبشر، و مهری