دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید حامد سید امامی

مجموعه ای از عکس های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، و یک فرمان متعلق به نورالسلطنه، دختر مظفرالدین شاه، و خانواده اش؛ همراه با یک مصاحبه صوتی با سید حامد سید امامی، صاحب این مجموعه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14139
  •