دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معتمد امین به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۴ ش

معتمد امین به زهرا سلطان عزت السلطنه، ۱۳۲۴ ش

صورت نقدی و قیمت غله املاک مطابق ممیزی صدی سه ونیم برای یک سال طبق صورت‌های تشخیص جزو ملاک مطالبه اداره مالیات بر در آمد است برای سال ۱۳۲۴. جدول شامل اسامی صاحبان املاک، مبلغ نقدی، قیمت گندم، قیمت جو و جمع کل است. صاحبان املاک عبارتند از: بهرام میرزا، بهمن میرزا، عزت السلطنه، تاج الملوک، مهری دخت، عزت الملوک، و هما.