دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان سیف الله جهانبانی

فرزندان سیف الله جهانبانی

از راست، ایستاده: جهانسوز میرزا، یدالله میرزا، و جهانگیر میرزا؛ ردیف بعدی، نشسته: جهان بانو خانم همسر شاه شیر سوار، خجسته خانم تاج الدوله همسر ناصرالدین شاه، مهر ارفع همسر احمد خان سرتیپ، و بلقیس خانم همسر احمد میرزا معین الدوله؛ ردیف جلو (نشسته روی زمین): جهان سلطان خانم همسر شمس الشعراء.