دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تنبیه النائمین

تنبیه النائمین

نسخه چاپی کتاب تنبیه النائمین که عزیّه خانم، خواهر بزرگ صبح ازل، در پاسخ به نامه عباس افندی برادرزاده اش، و در رد ادعای برادرش میرزاحسینعلی معروف به بهاءالله، مبنی بر «من یظهره الله» بودن وی، نوشته است. این نسخه شامل مقدمه ای (نویسنده نامعلوم)، متن نامه عباس افندی (پسر میرزاحسینعلی بهاءالله)، خطبه و رساله ردّیه حاجی میرزا احمد کرمانی نیز هست.