دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روحی (سرلتی)

این مجموعه بخشی از اسناد و کتابهایی است، تحت عنوان «مدارک بیانی»، که خانم هما روحی (سرلتی) به کتابخانه دانشگاه هاروارد اهداء کرده اند. آنچه از این مجموعه به حیطه «آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار» مرتبط می شد در اینجا آمده است. شامل: نوشته ها و اشعاری از طاهره قرة العین، مکاتباتی بین صبح ازل و صفوة الحاجیه، صبح ازل و میمنت خانم، صبح ازل و ادوارد براون، مکاتبات دیگری بین صبح ازل و افراد متعددی، شجره نامه خانواده صبح ازل، و نسخه ای از کتاب تنبیه النائمین نوشته عزیّه خانم (وفات ۱۶ ربیع الاول ۱۳۲۲) خواهر بهاء الله.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ از اواسط قرن سیزدهم تا اواسط قرن چهاردهم قمری
  • آخرین ویرایش ۲ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1030
  •