دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حبیب الله خان موقر السلطنه

حبیب الله خان موقر السلطنه پسر عبدالله خان نظام السلطنه و اولین همسر شکوه الدوله، دختر اشرف خانم سرورالسلطنه و مظفرالدین شاه، بود.

http://www.rijaldb.com/fa/9460/حبیب+الله+خان+موقر+السلطنه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید