دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهناز آزاد

مجموعه ای از اوراق مربوط به فعالیتهای شهناز (رشدیه) آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد مراغه ای، از جمله اساسنامه «گروه بانوان و بانوئیان» و مجموعه ای از نشریه نامه بانوان، از تاریخ مرداد ۱۲۹۹ تا بهمن ۱۲۹۹، که به مدیریت شهناز آزاد منتشر می شد.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۳۳۳ ق تا ۱۳۱۵ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 903
  •