دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانو باشی- بهزاد کردی تبار

مجموعه‌ای شامل عکس‌ها و مکاتبات

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۲۱ آذر ۱۳۹۹ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره اخذ 21216
  •