دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخ ملک جهانداری

مجموعه عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، و یک نکاح نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1397
  •