دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گیتی قاجار دولّو

مجموعه عکس های خانوادگی، دو نکاح نامه، و تصویری از مهرهای حکومتی متعلق به گیتی قاجار دولّو. اقلام این مجموعه مربوط به فصل بهار خانم (ایران الدوله)، دختر سلطان حسین میرزا نیرالدوله و همسر مصطفی قلیخان حاجب الدوله، عروسش نیره معظم، و دیگر افراد خانواده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را گیتی قاجار دولّو در زمستان ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن چهاردهم
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1388
  •