دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرویز میرزا نیرالدوله

پرویز میرزا نیرالدوله

زن ایستاده ناشناخته است. پرویز میرزا نیرالدوله پسر فتحعلی شاه قاجار و پدر سلطان حسین میرزا نیرالدوله بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1388A11
  •