دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کامران نجف زاده

مجموعه ای از اوراق حقوقی و مالی، از جمله نکاح نامه و وکالت نامه، فهرست جهیزیه، گزارش، نامه، و عکس

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲۷۶ق - ۱۳۲۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1253
  •