دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به خانواده ثقة الاسلام، ۱۳۶۰- ۱۳۵۱ق

اسناد مربوط به خانواده ثقة الاسلام، ۱۳۶۰- ۱۳۵۱ق

این اسناد شامل موارد زیر است:‌ آگهی ثبت و تحدید حدود املاک روستاهای گروس، کلاش، اندبیل، قره آغاج، کهل، ایوند، النجق. دو قرارداد اجاره املاک محمدعلی نصیر پور و مادرش آقازاده خانم ثقه الاسلام در قریه کهل، گواهی پرداخت وجه اجاره املاک محمدعلی نصیر پور، وکالت نامه مستوره خانم، آقازاده خانم ثقه الاسلامی و دیگران به جواد ناطق در خصوص اختلاف بر سر حدود روستاهای کهل و النجق.