دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران مسگرزاده

اقلام این مجموعه یا متعلق به اکرم چایچی (و: ۱۳۵۴ش)، مادر توران مسگرزاده و یا متعلق به نجم الدین الهی همسر دوم وی بوده است. بنا به گفته خانم مسگرزاده بسیاری از این اقلام متعلق به حداقل ۱۲۰ سال پیش است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را خانم توران مسگرزاده در بهار ۱۳۹۰ در اختیار ما قرار دادند.

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا ۱۴ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1145
  •