دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرت الله میرزا امیراعظم

ت ۱۲۹۷ ق
و ۱۳۳۳ ق

پسر وجیه الله میرزا سپهسالار؛ همسر توران (عفت الدوله) و پدر شمس الملوک عضدی و یدالله میرزا امیراعظم عضدی؛ سایر القاب او عبارت بودند از سیف الملک، و امیر خان سردار

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۸. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید