دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخ لقا عبدالکریم بیگ

دختر فخرالسادات حاج قاسم شربت دار و مشهدی عبدالکریم بیگ؛ خواهر محمود؛ و همسر احمد عبدالعظیمی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید