دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخ لقا عبدالکریم بیک

فرخ لقا عبدالکریم بیک

دختر فخرالسادات و مادر بزرگ کامرون عظیمی (صاحب مجموعه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۰ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A5
  •